Nasz statut

Stowarzyszenia „Młodzieżowe Centrum Pomocy”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „” zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem jest powołane zgodnie z obowiązującymi przepisami o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Jelcz-Laskowice 
 2. Stowarzyszenie może także realizować swoje cele statutowe poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem miejscowym.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków stowarzyszeń.

§ 4

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.
 3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie ma prawo do zatrudniania pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II. Misja, cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalność charytatywna;
 4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. ochrona i promocja zdrowia;
 7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19. turystyki i krajoznawstwa;
 20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 22. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 23. ratownictwa i ochrony ludności;
 24. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
  w kraju i za granicą;
 25. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 26. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy między społeczeństwami;
 27. promocja i organizacja wolontariatu;
 28. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 29. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 30. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 31. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 32. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 33. działalność wspomagająca technicznie, merytorycznie, szkoleniowo, informacyjnie, finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające w zakresie określonym
  w pkt 1-32.

§ 7

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez wszelkie formy dozwolone prawem,
w szczególności:

1.  Działalność samopomocową, szkoleniową i doradczą, 

2.  Inicjowanie i współorganizowanie akcji w celu zgromadzenia środków finansowych na              działalność statutową Stowarzyszenia,

3.  Wspieranie inicjatyw na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

4.  Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych i edukacyjnych, 

5.  Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć, 

6. Rozwijanie kontaktów i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi środowiskami organizującymi zajęcia i działania integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych, 

7.  Podejmowanie działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z podstawowymi celami Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

§ 9

Stowarzyszenie może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

§ 10

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie wymienionym w §6 niniejszego Statutu z zastrzeżeniem §10 pkt.2.
 2. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego
  i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską, pozyska trzech członków wprowadzających, w tym jednego członka założyciela Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta przez Zarząd.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać także osoba nie będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i zamieszkująca poza granicami kraju.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Zgłaszać opinie, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 5. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 14

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Aktywne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących
  w Stowarzyszeniu.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający posiada prawa określone w § 13 pkt. 3, 4 i 5 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 16

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 2. Skreślenia z powodu biernego uczestnictwa lub niepłacenia składek członkowskich
  i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu przez okres 1 roku.
 3. Wykluczenia z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów
  i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
 5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę pozbawienia praw publicznych.
 6. Śmierci członka.

§ 18

 1. W przypadkach określonych w § 18 pkt 2-5 orzeka Zarząd w postaci uchwały.
 2. Zarząd zobowiązany jest w terminie 7 dni zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia.

§ 19

 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie,
  w terminie 7 dni, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
 2. Członek Stowarzyszenia skreślony lub wykluczony przez Zarząd, do chwili rozpatrzenia jego odwołania przez Walne Zgromadzenie, pozbawiony jest praw określonych w § 13 pkt 1, 2 i 5.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 20

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 21

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 22

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 3. Powoływanie oraz odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
 6. Nadawanie oraz pozbawianie godności członka honorowego.
 7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji i związków stowarzyszeń.
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 9. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
 11. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 24

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd 1 raz w roku jako sprawozdawcze
  i co 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia członków Zarząd
  co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 3. Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później jak w pierwszym terminie i w tym samym miejscu.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
  co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.

§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
 2. Zarząd składa się z 3-5 członków.
 3. Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego lub sekretarza w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zarządu.

     7.Członkowie zarządu mogą otrzymać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z           

          pełnioną funkcją.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 3. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej
 4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia.
 5. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 7. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 8. Opracowywanie projektów, planów i kosztorysów działalności oraz sprawozdań i rozliczeń finansowych.
 9. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
 10. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członkostwa honorowego.
 11. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 12. Powoływanie, a także rozwiązywanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.
 13. Powoływanie i likwidacja jednostek terenowych oraz przedstawicielstw.
 14. Zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie ze składu Zarządu tych jego członków, którzy systematycznie uchylają się od pracy.
 15. Powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
  do zadań stowarzyszenia.
 16. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zarządu.

§ 28

Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej 1 raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
 3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz wnioskowanie w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 30

Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 31

Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym 

w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

§ 32

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a) wpisowe i składki członkowskie,

b) dotacje, granty, subwencje w tym z budżetu publicznego

c) kontrakty, zlecenia usług,

d) wpływy z działalność odpłatnej pożytku publicznego

e) środki pochodzące z ofiarności prywatnej, spadków i zapisów

f) wpływy z działalności statutowej,

g) wpływów z loterii i zbiórek publicznych

h) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych

przepisów..

Rozdział VI – Reprezentacja Stowarzyszenia

§ 33

1. Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa i dowolnego innego członka Zarządu.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz procedurach planistycznych, uprawniony jest:

a) dowolny członek Zarządu;

b) dowolna osoba pisemnie upoważniona przez prezesa, w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu;

c) dowolna osoba pisemnie upoważniona przez dwóch członków Zarządu, w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu.

Rozdział VII. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34

STATUT

Stowarzyszenia „Młodzieżowe Centrum Pomocy”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „” zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem jest powołane zgodnie z obowiązującymi przepisami o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Jelcz-Laskowice 
 2. Stowarzyszenie może także realizować swoje cele statutowe poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem miejscowym.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków stowarzyszeń.

§ 4

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.
 3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie ma prawo do zatrudniania pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II. Misja, cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalność charytatywna;
 4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. ochrona i promocja zdrowia;
 7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19. turystyki i krajoznawstwa;
 20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 22. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 23. ratownictwa i ochrony ludności;
 24. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
  w kraju i za granicą;
 25. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 26. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy między społeczeństwami;
 27. promocja i organizacja wolontariatu;
 28. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 29. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 30. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 31. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 32. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 33. działalność wspomagająca technicznie, merytorycznie, szkoleniowo, informacyjnie, finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające w zakresie określonym
  w pkt 1-32.

§ 7

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez wszelkie formy dozwolone prawem,
w szczególności:

1.  Działalność samopomocową, szkoleniową i doradczą, 

2.  Inicjowanie i współorganizowanie akcji w celu zgromadzenia środków finansowych na              działalność statutową Stowarzyszenia,

3.  Wspieranie inicjatyw na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

4.  Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych i edukacyjnych, 

5.  Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć, 

6. Rozwijanie kontaktów i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi środowiskami organizującymi zajęcia i działania integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych, 

7.  Podejmowanie działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z podstawowymi celami Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

§ 9

Stowarzyszenie może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

§ 10

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie wymienionym w §6 niniejszego Statutu z zastrzeżeniem §10 pkt.2.
 2. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego
  i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską, pozyska trzech członków wprowadzających, w tym jednego członka założyciela Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta przez Zarząd.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać także osoba nie będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i zamieszkująca poza granicami kraju.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Zgłaszać opinie, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 5. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 14

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Aktywne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących
  w Stowarzyszeniu.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający posiada prawa określone w § 13 pkt. 3, 4 i 5 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 16

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 2. Skreślenia z powodu biernego uczestnictwa lub niepłacenia składek członkowskich
  i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu przez okres 1 roku.
 3. Wykluczenia z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów
  i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
 5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę pozbawienia praw publicznych.
 6. Śmierci członka.

§ 18

 1. W przypadkach określonych w § 18 pkt 2-5 orzeka Zarząd w postaci uchwały.
 2. Zarząd zobowiązany jest w terminie 7 dni zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia.

§ 19

 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie,
  w terminie 7 dni, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
 2. Członek Stowarzyszenia skreślony lub wykluczony przez Zarząd, do chwili rozpatrzenia jego odwołania przez Walne Zgromadzenie, pozbawiony jest praw określonych w § 13 pkt 1, 2 i 5.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 20

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 21

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 22

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 3. Powoływanie oraz odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
 6. Nadawanie oraz pozbawianie godności członka honorowego.
 7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji i związków stowarzyszeń.
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 9. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
 11. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 24

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd 1 raz w roku jako sprawozdawcze
  i co 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia członków Zarząd
  co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 3. Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później jak w pierwszym terminie i w tym samym miejscu.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
  co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.

§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
 2. Zarząd składa się z 3-5 członków.
 3. Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego lub sekretarza w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zarządu.

     7.Członkowie zarządu mogą otrzymać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z           

          pełnioną funkcją.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 3. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej
 4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia.
 5. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 7. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 8. Opracowywanie projektów, planów i kosztorysów działalności oraz sprawozdań i rozliczeń finansowych.
 9. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
 10. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członkostwa honorowego.
 11. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 12. Powoływanie, a także rozwiązywanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.
 13. Powoływanie i likwidacja jednostek terenowych oraz przedstawicielstw.
 14. Zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie ze składu Zarządu tych jego członków, którzy systematycznie uchylają się od pracy.
 15. Powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
  do zadań stowarzyszenia.
 16. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zarządu.

§ 28

Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej 1 raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
 3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz wnioskowanie w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 30

Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 31

Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym 

w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

§ 32

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a) wpisowe i składki członkowskie,

b) dotacje, granty, subwencje w tym z budżetu publicznego

c) kontrakty, zlecenia usług,

d) wpływy z działalność odpłatnej pożytku publicznego

e) środki pochodzące z ofiarności prywatnej, spadków i zapisów

f) wpływy z działalności statutowej,

g) wpływów z loterii i zbiórek publicznych

h) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych

przepisów..

Rozdział VI – Reprezentacja Stowarzyszenia

§ 33

1. Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa i dowolnego innego członka Zarządu.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz procedurach planistycznych, uprawniony jest:

a) dowolny członek Zarządu;

b) dowolna osoba pisemnie upoważniona przez prezesa, w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu;

c) dowolna osoba pisemnie upoważniona przez dwóch członków Zarządu, w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu.

Rozdział VII. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych
  w drugim terminie.
 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje
  o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia może być przekazany wyłącznie na rzecz innej organizacji pozarządowej nie nastawionej na zysk o celach charytatywnych zbliżonych do celów Stowarzyszenia.