RODO

Realizując obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, Stowarzyszenie „Młodzieżowe Centrum Pomocy” informuje iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Młodzieżowe Centrum Pomocy” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach – ul. Mieszka I 10/12, 55-220 Jelcz-Lakskowice, identyfikujące się numerami NIP: 9121907755, KRS: 0000686268.
  2. W przypadku projektów realizowanych przez Stowarzyszenie, właściwy administrator danych wynika z odrębnych przepisów prawnych i wskazany jest każdorazowo w deklaracji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym również Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz wymogów dotyczących projektów realizowanych przy współfinansowaniu Unii Europejskiej.

Osoby udostępniające swoje dane osobowe naszemu Stowarzyszeniu mają prawo do:
– wglądu do danych;
– sprostowania danych;
– ograniczenia lub wycofania danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym)  z zastrzeżeniem art. 17, ust. 1 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

W sprawie danych osobowych kontaktuj się z nami pod adresem: blazejtelazka@gmail.com

Dane osobowe są:
– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
– zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane,
–  przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Jako administrator danych osobowych, Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług w zakresie działalności Stowarzyszenia, w tym realizacja zobowiązań wynikających z realizowanych projektów. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, w tym na podstawie:
– udzielonej zgody, np. dotyczącej przesyłania informacji drogą elektroniczną, lub też wynikającą z udziału w aktywnościach realizowanych przez Stowarzyszenie;
– na podstawie umów zawartych w celu realizacji projektów;
– w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
– w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie przetwarza dane:
– Osobowe zwykłe np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, datę urodzenia, wiek czy płeć;
– Osobowe wrażliwe np.  dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego czy dotyczące zdrowia;

Informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji świadczonych usług, mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru przez instytucje do tego uprawnione. Dane osobowe uczestników projektów mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT, spełniającej wymagania Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w zakresie bezpieczeństwa systemów. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inny instrument prawny, albo w oparciu o obowiązek prawny.

Powyższe zapisy wyczerpują obowiązki informacyjne Stowarzyszenie „Młodzieżowe Centrum Pomocy” wynikające z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. MCP deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art 12 ww. Rozporządzenia.